Algemene Voorwaarden

Oppas4You.nl biedt een internetplatform aan, waarmee zij het contact tussen ouders/verzorgers en gastouders-oppassen faciliteert. Oppas4You.nl is géén bemiddelingsinstantie en geldt nooit als contractspartij. Oppas4You.nl heeft de inhoud van dit platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op het platform met betrekking tot kinderopvang is echter afkomstig van derden, namelijk de vragers respectievelijk de aanbieders van oppasdiensten. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Oppas4You.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties en/of de kwaliteit en gedragingen van de ouders/verzorgers, de kinderen en/of oppassers geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Artikel 1. Dienstverlening

 1. De dienstverlening van Oppas4You.nl bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen.
 2. Oppas4You.nl geeft geen garantie op een match.
 3. Oppas4You.nl is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Deelnemer een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 4. Oppas4You.nl kan aanvullende eisen stellen aan Deelnemers die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd en opleiding. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende website af te bakenen en de kans op succes, een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
 5. Op Oppas4You.nl worden de volgende aanvullende eisen gesteld: de deelnemer dient minimaal 18 jaar om gebruik te maken van Oppas4You.nl
 6. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers is aan een voorwaarde gebonden, namelijk de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. Oppas4You.nl informeert de Deelnemer vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
 7. De dienstverlening vindt plaats tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, dit is gebaseerd op een vast bedrag voor een periode van een jaar. Oppas4You.nl geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 8. Oppas4You.nl kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 9. Oppas4You.nl is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 2. Beschikbaarheid dienstverlening

 1. Oppas4You.nl spant zich in om de dienstverlening aan Deelnemers zonder storingen te laten verlopen. Oppas4You.nl kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Oppas4You.nl dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Voor de toegang tot het gebruik van de Oppas4You.nl dienst is een aanmelding vereist.
 2. Voor natuurlijke personen is de aanmelding alleen toegestaan, indien deze 18 jaar of ouder zijn.
 3. Met de aanmelding erkent de gebruiker deze algemene voorwaarden. Met de aanmelding ontstaat een contractuele relatie tussen Oppas4You.nl en de aangemelde gebruiker, die wordt beheerst door de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Met de betaling gaat de aangemelde gebruiker een andere, los van de aanmelding staande, contractuele relatie aan met Oppas4You.nl. De gebruiker wordt voor het afsluiten van deze contractuele relatie over de relevante betaalde dienst en de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. De contractuele relatie ontstaat na betaling van het jaarlijkse lidmaatschap.

Artikel 4. Gedrag van Deelnemers

 1. Het is de Deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

  - bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Oppas4You.nl;
  - onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  - teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

 2. Het is de Deelnemer bovendien niet toegestaan om:

  - onwaarheden in het profiel te vermelden;
  - gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  - meerdere profielen per persoon in te vullen;
  - commerciële informatie te verspreiden;
  - schade of hinder aan andere Deelnemers of Oppas4You.nl toe te brengen;
  - racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  - informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  - inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.

 3. Als een Deelnemer handelt in strijd met het gestelde artikel 4.1 of 4.2 kan Oppas4You.nl het Lidmaatschap van de Deelnemer opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Oppas4You.nl stelt de Deelnemer op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Oppas4You.nl restitueert het Lidmaatschapsgeld in dit geval niet.
 4. De Deelnemer accepteert dat Oppas4You.nl als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

Artikel 5. Klachten over deelnemers; misleiding

 1. Als Oppas4You.nl een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. Oppas4You.nl spant zich in om profielen van Deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. Oppas4You.nl spant zich in om Deelnemers te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op Oppas4You.nl. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 6. Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van Oppas4You.nl zijn de Privacy voorwaarden van Oppas4You.nl van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt. Oppas4You.nl houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving
 2. Als er bij Oppas4You.nl een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 4.1 en
 3. en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Oppas4You.nl gerechtigd om kennis te nemen van de via Oppas4You.nl tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Oppas4You.nl is tegenover Deelnemers aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Oppas4You.nl.
 2. De Deelnemer is tegenover Oppas4You.nl aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Deelnemer in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 4, tenzij deze tekortkoming niet aan de Deelnemer kan worden toegerekend.
 3. Oppas4You.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de juistheid van de informatie in de aanmeldings- en profielgegevens van de gebruiker en andere inhoud die door de gebruikers is aangemaakt. Ook aanvaardt Oppas4You.nl geen aansprakelijkheid voor het eventuele misbruik van informatie.

Artikel 8. Opzegging Deelnemer

 1. Een betaald Lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar. Na afloop van deze periode wordt het Lidmaatschap van gastouders en oppassen stilzwijgend verlengd voor een jaar. Oppas4You.nl wijst de Deelnemer bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging. Ouders zullen na een periode van een jaar per mail worden benaderd met de mogelijkheid het Lidmaatschap te verlengen.
 2. Het betaalde Lidmaatschap van gastouders en oppassen is opzegbaar tot een maand voor het einde van de contractperiode.
 3. Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via het contactformulier op de website of per e-mail onder vermelding van gebruikersnaam en het e-mailadres dat gekoppeld is aan het profiel. De Deelnemer ontvangt op het bij Oppas4You.nl bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
 4. Ongeacht of het Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Oppas4You.nl op verzoek van de Deelnemer te allen tijde het profiel van de Deelnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Deelnemer.
 5. De Deelnemer heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de Thuiswinkelvoorwaarden. Als de Deelnemer hiervan gebruik maakt, maar de Deelnemer heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Oppas4You.nl, dan is Oppas4You.nl gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag zal € 6 bedragen.

Artikel 9. Klachtenregeling

 1. Oppas4You.nl zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.